JULKILAUSUMAT JA KANNANOTOT

2012

Kainuun Vihreät ry:n vuosikokous 29.2.2012

JULKILAUSUMA

Miten toimivat Kainuun palvelut vuoden 2013 alusta? Kysymys herättää aiheellista huolta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien ihmisten keskuudessa sekä maakunnan ja kuntien henkilöstössä.

Ihmisten perusoikeus on saada tarvittaessa asianmukaiset ja laadukkaat palvelut maakunnalle kehittyvistä alijäämistä huolimatta. Maakunnan sote-menojen alijäämät ovat syntyneet mm. alibudjetoinnista. Tästä johtuen sote-palvelut on voitu vuonna 2011 säilyttää vuoden 2010 tasolla, mutta ikärakenteen muutoksen tuomaan palvelutarpeen lisäykseen on voitu vastata vain osittain. Kainuun Vihreät on tietoinen, että samaan aikaan on tehty paljon toimintojen ja palvelurakenteen tehostamiseksi.

Kainuun palveluja vuoden 2013 alusta valmistellaan työnimellä Kainuun palvelumalli 2013. Valmistelusta vastaavat kunnat, koska niiden vastuulla on palvelujen järjestäminen. Valmistelu tapahtuu kunnanjohtajien, maakunnan johdon sekä poliittisten luottamushenkilöiden yhteistyönä. Valmistelun aikataulu on tiukka. Valmistelulle on ominaista, että tiedottaminen on hajanaista eikä kunnissa enempää kuin maakunnassakaan ole yhtenäistä tiedottamisen linjaa.

Kainuun Vihreät edellyttää Kainuun palvelujen valmistelun avoimuutta. Valmistelun kuluessa on turvattava palveluja tarvitsevien asukkaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet. Kainuulaisten luottamus tässäkin muutostilanteessa saavutetaan vanhoin konstein: tiedottamalla, kuuntelemalla ja keskustelemalla. Kainuun Vihreät ry edellyttää, että kunnat ja maakunta järjestävät palveluista avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Tätä edellyttää myös hallintomenettelylaki.

Kainuun Vihreät kannattaa Kainuun liiton kuntayhtymän ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamista. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen siirtyminen kuntien vastuulle on tässä vaiheessa perusteltu ratkaisu.

Kainuun Vihreät ry

VUOSIKOKOUS 17.3.2011

Julkilausuma

Kainuun Vihreät ry. esittää, että Talvivaara Sotkamo Oy:n ydinenergialain mukaista kaivos- ja rikastustoimintaa koskevan lupahakemuksen (asia numero TEM/1131/08.05.01/) käsittelyaikaa tulee jatkaa, jotta kokonaisvaltaisesti harkiten myös ympäristölupamääräykset voidaan tarkistaa samassa yhteydessä.

Talvivaaran kaivoksen voimassa olevan ympäristö- ja vesitalousluvan (Nro 33/07/1Dnro PSY-2006-Y-47/29.3.2007) ehtojen mukaan tulee kaivosyhtiön esittää hakemus ympäristöluvan määräysten sekä säännöstelyä koskevien vesitalouslupamääräysten tarkistamiseksi ympäristölupavirastoon kolmen vuoden kuluttua siitä, kun lupamääräyksen tarkoittama kaivostoiminta on alkanut alueella eli vuonna 2011.

Samaan aikaan edellä mainitun luvan määräysten tarkistamisen kanssa on Talvivaaran uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksen johdosta annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt puutteet selvitettävä.

Uusi kaivoslaki hyväksyttiin eduskunnassa 15.3.2011. Kainuun Vihreät ry. edellyttää, että Talvivaaran lupahakemus käsitellään uuden kaivoslain mukaisesti. Lain perusteluihin on kirjattu mm:

”Jos turvallisuusvaatimukset täyttävän uraani- tai toriumkaivoksen tai malminrikastuslaitoksen perustaminen harkitaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi ja lupa myönnetään, valvotaan ydinenergialain nojalla ydinturvallisuuteen liittyvät asiat, kuten tuotantoprosessit, ydinmateriaalit ja turvajärjestelyt.”

Työ- ja elinkeinoministeriölle jo annetuissa ydinenergialain mukaisissa lausunnoissa on asetettu ehtoja uraanin talteenotolle ja edellytetty, että kaivoksen nykyiset tuotantoprosessit on saatettava sellaiseksi, ettei niistä aiheudu päästöjä kaivoksen ulkopuolisille alueille, sekä edellytetty mm. jätevesien käsittelyn hallintaa.

Kaivoksen kaatopaikkaluokitukset tulee saattaa ympäristö- ja ydinenergialain mukaisiksi. Esimerkiksi paljon julkisuudessa esillä ollut ns. kipsisakka-allas on luokitukseltaan tavanomaisen jätteenkaatopaikka. Kyseiseen jätealtaaseen päätyy Talvivaaran kaivoksen radioaktiiviset kaivosjätteet, mm. uraani ja torium ilman asianmukaista lupaa.

Kaivoksen sijaintikunta Sotkamon valtuusto on esittänyt ehtonaan mahdolliselle uraanin talteenotolle, että ”hanke täyttää Säteilyturvakeskuksen ympäristö- ja turvallisuuskriteerit sekä kaikki ydinenergialain ja -asetuksen ja muiden ao. säädösten ja määräysten uraanin talteenottoa koskevat ehdot täysimääräisesti ja ehdottomasti kaikilta osin”. Lisäksi edellytetään, ettei Talvivaaraan saa tuoda uraania muualta.

Talvivaaran kaivoksen voimassa olevassa vesi- ja ympäristöluvassa (2007) ei ole mainintaa uraanista kaivosmineraalina eikä sen mukaisia määrityksiä lupaehtoihin. Kaivos on tuottanut toimintansa ajan uraania sekä runsaasti muita radioaktiivisia kaivosjätteitä, mm. toriumia. Tämä on mielestämme selkein puute voimassa olevan luvan ehdoissa.

Talvivaaran  ympäristöluvat  ja – toiminta kuntoon ennen uusien lupien mahdollista myöntämistä.

2010

Aikalisä Kainuun korkea-asteen koulutuksen selvittelyyn ja päätöksentekoon

Kainuun Vihreät ry

Vuosikokous 18.3.2010

Julkilausuma

Kainuun Vihreät ry esittää neuvoteltavaksi aikalisää Oulun yliopiston, Kainuun maakunnan ja Kajaanin kaupungin sekä opetusministeriön kolmikantaneuvottelujen aikaansaamiseksi  Kainuun korkeakoulutuksen tilasta ja tulevaisuudesta. Erityinen huolenaihe juuri nyt on, ettei Kajaanin opettajakoulutus jatkuu Kajaanissa. Kainuun maakunta ja Kajaanin kaupunki sekä monet muut tahot sekä yksittäiset ihmiset ovat ilmaisseet mielipiteensä Kainuun korkea-asteen tulevaisuudesta. Erityisesti tänä vuonna 110 vuotta täyttävän erinomaisesti hoidetun ja tuloksekkaan Kajaanin opettajankoulutuksen jatkuminen Kajaanissa on vakavasti uhattuna.

Mikään alue ei menesty ilman korkea-asteen koulutusta ja siihen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kainuun maakunnan kehittymisen näkökulmasta korkea-asteen koulutuksen supistuminen heikentää tulevaisuudessa ensisijaisesti koulutetun työvoiman saatavuutta ja sen myötä palveluja sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

Kainuun maakunta valmistelee esitystään maakunnan palvelurakenteista hallintokokeilun päättymisen jälkeen. Kainuu 2013 valmistelussa on noussut esiin korkea-asteen koulutuksen selvittämisen ammattikorkeakoulun osalta mahdollisesta siirrosta maakuntahallinnon alaisuuteen. Tämä ei yksin käsityksemme mukaan ole riittävä toimenpide jatkuvuuden turvaamiseksi. Kainuuseen olisi luotava aluekorkeakouluyksikkö. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry on esittänyt, että aluekorkeakoulussa voisi olla sekä yliopistoyksikkö että ammattikorkea-kouluyksikkö. Arenen näkemyksen mukaan näin voitaisiin turvata korkeakoulutuksen tulevaisuus pienemmillä paikkakunnilla.

Kainuun Vihreät ry kannattaa esillä ollutta selvitystä Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämisvastuun laajentamisesta. Paras vaihtoehto kuitenkin olisi, jos samalla tehtäisiin selvitys Kainuun aluekorkeakoulusta, jotta korkea-asteen koulutus ja siihen liittyvä tutkimus- ja kehittämistoiminta voisi jatkua Kainuussa häiriöttä. Vihreät esittävät, että Kainuun maakunta ja Kajaanin kaupunki ottavat päävastuun selvitystyöstä. Kainuun korkea-asteen koulutuksen jatkosta pitäisi päättää sen jälkeen, kun selvityksen perusteella esiin tulevat korkea-asteen koulutuksen aluevaikutukset pystytään arvioimaan paremmin eri osapuolten välillä.

2009

KAINUUN MAAKUNTAVAALIA ON KEHITETTÄVÄ

Kainuun Vihreät ry.

VUOSIKOKOUS 19.3.2009

Julkilausuma

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu on käynnistynyt. Valtionvarainministeriö on asettanut Kainuun mallin seurantaryhmän. Se tekee oman ehdotuksensa Kainuun mallin jatkosta. Kainuulaisten on nyt ensisijaisesti itse kumppanuustahoineen pystyttävä sopimaan kevääseen 2010 mennessä, millaisen Kainuun he haluavat asukkailleen tulevaisuudessa. Tällä esityksellä on käsityksemme mukaan suurin painoarvo maan hallituksen päättäessä Kainuun mallin jatkosta. Eri tahojen esitykset on oltava eduskunnassa syksyllä 2010.

Kainuun Vihreät on ainoa poliittinen ryhmä, joka jo tässä vaiheessa julkisesti kannattaa kokeilun kehittämistä ja vakinaistamista tai laajentamista vuoden 2012 jälkeen. Vihreiden käsitys on, että maakuntavaali on Kainuun itsehallinnon perusta. Maakunnallisesta aidosta edustuksellisesta demokratiasta ei tule Kainuussa luopua, vaan päinvastoin maakunnan kokemuksia voidaan hyödyntää maakunnallisen demokratian levittämisessä koko valtakuntaan.

Vuoden 2008 Kainuun maakuntavaalin vaalipäivän äänistä hylättiin peräti 5,1 %. Kaiken kaikkiaan maakuntavaalissa v. 2008 on ollut hylättyjä ääniä 1548 kpl. Vihreiden mielestä äänestäjän oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että Kainuun maakuntavaalia ongelmat selvitetään ja vaalitapahtumaa kehitetään. Esitämme asian ottamista Kainuun hallintokokeilun jatkovalmisteluun paikallisesti sekä seurantatutkimuksen yhdeksi aihealueeksi.

KAINUUN VIHREÄT RY:N HALLITUKSEN KANNANOTTOJA

2011

Vihreä Liitto rp:lle lähetetyt Kainuun Vihreät ry:n hallitusohjelmatavoitteet

Maakuntavaltuutetut Karl Kunnas ja Sanni Väisänen

Kajaani 16.2.2011

Asia: Hallitusohjelmatavoitteita Kainuusta

1. Korkea-asteen koulutus

Jokaisessa maakunnassa pitää olla korkea-asteen koulutusta ja siihen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Kajaanin ammattikorkeakoulu on Kainuun ainoa opetusta tarjoava korkeakouluyksikkö ja sen toimintaedellytykset itsenäisenä ammattikorkeakouluna tulee turvata.

Perustelu:

Tavoitteena on itsenäisen ammattikorkeakoulun peruskriteerien kirjaus seuraavaan hallitusohjelmaan ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan (KESU) 2011 – 2016. Näitä ovat ainakin yksi itsenäinen korkeakouluyksikkö jokaisessa maakunnassa, erityisesti silloin kun etäisyys lähimpään ammattikorkeakouluun on yli 150km ja toimipaikan opiskelijamäärä on yhä vähintään 1500 opiskelijaa ja koko opiskelijamäärä on keskitetty yhdelle kampusalueelle.

2. Kainuun malli 2017

Eduskunta jatkoi lakimuutoksella15.2.2011Kainuun hallintokokeilua siten, että se päättyy 2016 (Hallituksen esitys HE 269/2010 vp , Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 31/2010 vp)

Valtioneuvoston tulee valmistella erillislaki Kainuun maakunnalle, joka vakinaistaa menestyksekkään kokeilun avulla syntyneen mallin.

Perustelu:

Kainuun hallintokokeilun vakinaistaminen vuoden 2013 alusta päätyi mm. kokoomuksen vastustukseen ja viestittämiseen, että ”malli sopii Kainuuseen, muttei muualle”. Kainuun kokeilun tulokset ovat arvioitu ja puhuvat puolestaan. Mainittakoon, että PARAS- puitelain mukainen kuntien ja niiden yhteistoiminta-alueiden muodostaminen ja tulokset palvelujen turvaamisessa ovat heikkoja.

3. Kainuun ja Itä-Suomen saavutettavuuden parantaminen

Kainuun ja muun Itä-Suomen alueiden saavutettavuuden parantamiseksi (liite 1: aikaetäisyydet) hallitusohjelmaan tulee ottaa raideliikenteen toimintaedellytysten ja palvelukyvyn parantaminen sekä alueiden saavutettavuuden kehittämisohjelma.

Raideliikenteen palvelutason parantaminen (K:ni-Helsinki välillä) on Kainuun ja Itä-Suomen näkökulmasta ensisijainen tavoite. Matka-aikojen lyhentäminen, aikataulut sekä yöjunavuorojen palautukseen kohdistuvat toimet tulee ottaa hallitusohjelmaan.

Perustelu: Eri alueilla asuvien ihmisten yhdenvertaisuus jne. Katso saavutettavuustilanne liitteestä. Avaa linkki

Hyvä lähde:Liikenneolosuhteet 2035  ym. http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/fi/liikennevirasto/Visio_strategia/liikenneolosuhteet2035

 

2009

Vihreät kiittävät ympäristöteoista!

Kainuun Vihreät ry:n hallitus 21.4.2009

Kannanotto

Kainuun Vihreät kiittävät valveutuneita ja aktiivisia ihmisiä sekä Kainuun ympäristöviranomaisia, jotka ovat ryhtyneet  yksissä tuumin puolustamaan kotiseutunsa ja maakuntansa maisema-, kulttuuri ja ympäristöarvoja.

Namura Finland Oy:n valtaushakemus Paltamossa sekä Magnus Minerals Oy:n valtaushakemus Sotkamon Naapurinvaaralla johtivat Paltamon ja Sotkamon kunnanhallitusten  kielteisiin lausuntoihin. Naapurinvaaran valtaushakemuksen osalta  Kainuun maakuntahallitus teki vastuullisen ja oikean viranomaispäätöksen antaessaan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle 20.4.09. Kainuulaisten tulee jatkaa maakuntansa ja asukkaittensa edunvalvontaa valtaushakemusten käsittelyssä. Odotamme, että elinkeinoministeri Pekkarinen jatkaa oikeiden ja vastuullisten päätösten linja ministeriössä tehdessään päätökset em. valtaushakemuksista.

PELSON VANKILA ELVYTYSPAKETTIIN

Kannanotto

Kainuun Vihreät ry:n hallitus 14.1.2009

Vain neljä kuukautta siitä, kun Valtioneuvosto nimesi Kajaanin seutukunta äkillisen rakennemuutoksen alueeksi, se kokoontuu päättämään samalla alueella sijaitsevan Pellon vankilan mahdollisesta sulkemisesta osana vankeinhoidon kehittämisohjelmaa. Sulkemispäätös lisäisi alueen työpaikkojen menetystä 140:llä ja olisi pahasti ristiriidassa tukipäätöksen kanssa.

Vankiluku laskenut jo kolmena perättäisenä vuonna.  Avopainotteisen toiminnan laajentamisen tulee tapahtua hallitusti yhteiskunnan turvallisuutta vaarantamatta. Rikosseuraamusvirasto on perustellut esityksensä Pelson sulkemisesta mm. vankilan korjaustarpeilla. Pääministeri Vanhasen johtamalla hallituksella onkin ensi viikolla oiva mahdollisuus osoittaa hyvää esimerkkiä päättämällä Pelson vankilan toiminnan jatkamisesta ja vankilaan kohdistuvista investoinneista. Pääministerin suulla kun on toivottu panostamista korjausrakentamiseen maamme talouden elvyttämiseksi.